Dollar ke muqable Pound 5-din ke nichle satah 1.3207 par pahuncha


Dollar ke muqable Pound 5-din ke nichle satah 1.3207 par pahuncha
https://goo.gl/RPWKfm