PDA

View Full Version : InstaForex ki taraf se tazyati jaizayصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15

Instaforex_Sadique
22-04-2020, 10:11 AM
USD/CAD upside confirmation ka test kar raha hai, uccha mumkin hai!

12076

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.4165
Entry ki wajah: horizontal swing high, 38.2% fibonacci retracement
Take Profit :1.4292
Take Profit ki wajah: 100% Fibonacci extension , 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.3996
Stop loss ki wajah: 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-04-2020, 11:19 AM
CADJPY tawil muddati descending trendline se niche hai aur short term trendline support ko todne wala hai!

12106

Tejarati Tajwiz
Entry: 75.887
Entry ki wajah: 50% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit : 75.407
Take Profit ki wajah: Graphical swing low
Stop Loss: 76.123
Stop loss ki wajah: Graphical swing high, descending trendline resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-04-2020, 11:23 AM
USD/CAD upside confirmation ka test kar raha hai, uccha mumkin hai!

12107

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.4165
Entry ki wajah: horizontal swing high, 38.2% fibonacci retracement
Take Profit :1.4292
Take Profit ki wajah: 100% Fibonacci extension , 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.3996
Stop loss ki wajah: 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-04-2020, 04:27 PM
AUD/JPY resistance ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12131

Tejarati Tajwiz
Entry:68.566
Entry ki wajah: horizontal swing high resistance, 78.6% fibonacci retracement
Take Profit : 66.970
Take Profit ki wajah: 100% fibonacci extension, 50% fibonacci retracement and horizontal pullback
support Stop Loss: 68.898
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-04-2020, 11:54 AM
GBP/JPY resistance ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12154

Tejarati Tajwiz
Entry: 134.713
Entry ki wajah: horizontal swing high resistance, 2.618% fibonacci extension, 50% fibonacci retracement
Take Profit : 124.619
Take Profit ki wajah: horizontal swing low support
Stop Loss: 139.311
Stop loss ki wajah: Horizontal pullback resistance, 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-04-2020, 12:02 PM
NZDUSD ne descending trendline resistance se thik niche react kiya. Mazid girawat aane wali hai!

12155

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.60075
Entry ki wajah: Graphical overlap
Take Profit : 0.59215
Take Profit ki wajah: Graphical swing low
Stop Loss: 0.60414
Stop loss ki wajah: Graphical swing high, descending trendline resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-04-2020, 03:55 PM
USD/CAD pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12166

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.4165
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci retracement
Take Profit :1.3996
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support , 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.4292
Stop loss ki wajah: 100% fibonacci retracement, 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-04-2020, 11:11 AM
EUR/CAD support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

12243

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.51308
Entry ki wajah: Horizontal swing low support, 1.618% fibonacci extension, 50% fibonacci retracement
Take Profit : 1.54883
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap resistance, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.49057
Stop loss ki wajah: Horizontal pullback resistance, 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-04-2020, 11:19 AM
USD/CAD pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12244

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.4135
Entry ki wajah: 50% fibonacci retracement
Take Profit :1.3996
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support , 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.4292
Stop loss ki wajah: 100% fibonacci retracement, 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-04-2020, 12:10 PM
CADJPY trendline breakout aur rejection dikha raha hai. Mazid girawat aane wali hai!

12247

Tejarati Tajwiz
Entry: 76.467
Entry ki wajah: Trendline breakout and pullback.
Take Profit : 75.924
Take Profit ki wajah: Graphical swing low, 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 76.713
Stop loss ki wajah: Graphical swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-04-2020, 09:31 AM
USD/CHF muzahmat ke qarib pahunch raha hai, reversal mumkin hai!

12284

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.97945
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci retracement aur 61.8% fibonacci extension
Take Profit : 0.96747
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 0.98440
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-04-2020, 09:39 AM
USDCAD descending trendline resistance ke qarib aa raha hai. Mahdud drop inbound!

12285

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.40758
Entry ki wajah: Descending trendline resistance, moving average resistance, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit : 1.40115
Take Profit ki wajah: Graphical swing low, 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 1.41198
Stop loss ki wajah: Graphical swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-04-2020, 04:01 PM
USD/CAD pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12302

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.39966
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci retracement
Take Profit :1.4135
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support , 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.3862
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-04-2020, 11:49 AM
NZD/CAD muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12335

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.85820
Entry ki wajah: 78.6% fibonacci retracement ,100% fibonacci extension aur horizontal pullback resistance
Take Profit : 0.82797
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 50%, 76.4% fibonacci retracement
Stop Loss: 0.86994
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-04-2020, 04:24 PM
USD/CAD pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12352

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.4005
Entry ki wajah: 38.2% fibonacci retracement
Take Profit :1.3862
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support , 78.6% fibonacci extension
Stop Loss: 1.4116
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-04-2020, 04:32 PM
USOIL thik bilkul descending trendline resistance par hai!

12353

Tejarati Tajwiz
Entry: 15.10
Entry ki wajah: Descending trendline resistance, moving average resistance, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit : 10.21
Take Profit ki wajah: Graphical swing low
Stop Loss: 17.93
Stop loss ki wajah: Graphical swing high, 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-04-2020, 09:56 AM
CADJPY descending trendline resistance ke qarib pahunch raha hai.

12377

Tejarati Tajwiz
Entry: 77.090
Entry ki wajah: Descending trendline resistance, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit : 75.936
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 77.897
Stop loss ki wajah: 88% aur -61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-04-2020, 10:02 AM
USD/CAD pahli support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

12378

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3862
Entry ki wajah: Horizontal swing low support , 78.6% fibonacci extension
Take Profit :1.40006
Take Profit ki wajah: 38.2% fibonacci retracement, horizontal pullback resistance
Stop Loss: 1.4116
Stop loss ki wajah: 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-04-2020, 04:11 PM
CADJPY descending trendline resistance ke qarib pahunch raha hai.

12395

Tejarati Tajwiz
Entry: 77.090
Entry ki wajah: Descending trendline resistance, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit : 75.936
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 77.897
Stop loss ki wajah: 88% and -61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
04-05-2020, 11:35 AM
GBP/USD thik ascending trendline support par hai! Ucchal mumkin hai.

12467

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.24435
Entry ki wajah: Ascending trendline support, 78.6% Fibonacci retracement
Take Profit : 1.26161
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss: 1.23892
Stop loss ki wajah: Graphical swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
04-05-2020, 11:45 AM
EUR/USD resistance se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid girawat ka imkan hai!

12468

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.09948
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance, 61.8% fibonacci retracement and 1.272% fibonacci extension
Take Profit : 1.08706
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support, 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.10692
Stop loss ki wajah: 78.6% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
04-05-2020, 04:10 PM
XAU/USD pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12488

Tejarati Tajwiz
Entry: 1745.35
Entry ki wajah: Horizontal swing low support
Take Profit :1642.36
Take Profit ki wajah: 38.2% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension
Stop Loss: 1775.63
Stop loss ki wajah: 127% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
05-05-2020, 11:36 AM
USDCAD descending trendline resistance ke niche radde amal kar raha hai!

12507

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.40920
Entry ki wajah: descending trendline resistance, 38.2% Fibonacci retracement
Take Profit : 1.39588
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 1.41525
Stop loss ki wajah: Graphical swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
05-05-2020, 11:43 AM
NZD/JPY muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12508

Tejarati Tajwiz
Entry: 65.093
Entry ki wajah: horizontal overlap resistance, 50% fibonacci retracement
Take Profit : 64.344
Take Profit ki wajah: horizontal swing low support
Stop Loss: 65.377
Stop loss ki wajah: 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
05-05-2020, 12:35 PM
XAU/USD pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12512

Tejarati Tajwiz
Entry: 1745.35
Entry ki wajah: Horizontal swing low support
Take Profit :1642.36
Take Profit ki wajah: 38.2% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension
Stop Loss: 1775.63
Stop loss ki wajah: 127% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-05-2020, 10:05 AM
XAU/USD muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12533

Tejarati Tajwiz
Entry: 1710.14
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance, 78.6% fibonacci retracement aur descending trend line
Take Profit : 1688.25
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1719.91
Stop loss ki wajah: 61.8% fibonacci extension, horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-05-2020, 10:12 AM
AUDUSD trendline se niche toot gaya. Mazid girawat mutawaqqe hai!

12534

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.64532
Entry ki wajah: descending trendline resistance, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit : 0.63729
Take Profit ki wajah: Graphical swing low
Stop Loss: 0.64974
Stop loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-05-2020, 01:05 PM
USD/CAD pahli support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

12538

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.40225
Entry ki wajah: Horizontal swing low support , 50% fibonacci retracement
Take Profit :11.4247
Take Profit ki wajah: 50% fibonacci retracement, horizontal swing high
Stop Loss: 1.3845
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-05-2020, 10:14 AM
CAD/CHF muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12584

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.69861
Entry ki wajah: horizontal swing high resistance, 78.6% fibonacci retracement, aur 78.6% fibonacci extension
Take Profit : 0.68783
Take Profit ki wajah: horizontal swing low support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 0.70223
Stop loss ki wajah: 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-05-2020, 10:20 AM
CADJPY descending trendline resistance ke qarib aa raha hai. Mazid girawat mutawaqqe hai!

12585

Tejarati Tajwiz
Entry: 76.364
Entry ki wajah: descending trendline resistance, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit : 74.973
Take Profit ki wajah: Graphical swing low
Stop Loss: 77.260
Stop loss ki wajah: Graphical swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-05-2020, 03:51 PM
XAUUSD trendline par pullback kar raha hai, ucchal mumkin hai!

12603

Tejarati Tajwiz
Entry: 1711.48
Entry ki wajah: Horizontal overlap support , trendline pullback
Take Profit :11742.42
Take Profit ki wajah: 127% fibonacci extension
Stop Loss: 1668.68
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-05-2020, 12:10 PM
11/05/2020 ke liye EUR/USD ka takniki tajziyah:

12650

Bikwali ke dauran Pin Bar candlestick banaye jane ke bad EUR/USD 1.0846 ki satah par waqe qaribtarin takniki muzahmat ki sataf ucchal gaya hai. Bulls me abhi tak koi naya muqami high banaya hai, lehaza unke liye agla hadaf 1.0862 aur 1.0878 par 38% Fibonacci retracement ki satah par dekha ja sakta hai. Balayi satah ki taraf rally karne ke liye is satah ki wazeh taur par khilaf warzi ki jani chahiye. Momentum neutral bani hui hai, lekin ab kisi bhi waqt musbat ho sakti hai.

Haftawar Pivot Points:
WR3 - 1.1136
WR2 - 1.1058
WR1 - 1.0936
Haftawar Pivot - 1.0853
WS1 - 1.0718
WS2 - 1.0627
WS3 - 1.0520

Tejarati Sifashirat:
Financial markets me aalmi sarmayakaron ke darmiyan coronavirus ke nataij ka khauf kam ho raha hai. EUR/USD jodi par markazi tawil duddati rujhan niche hai, lekin jab coronavirus pandemic par qabu pa liya jayega to, reversal mumkin hai. Kaledi tawil muddati takniki support 1.0336 ki satah par aur kaledi tawil muddati takniki muzahmat 1.1540 ki satah par dekha gaya hai. Agar is satah ki wazeh taur par khilaf warzi ki jati hai to hi, markazi rujhan reverse (1.1540) ya tez (1.0336) ho sakti hai.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-05-2020, 12:24 PM
CADJPY trendline breakout dikha raha hai! Mazid ucchal ki tawaqqo hai!

12651

Tejarati Tajwiz
Entry: 76.364
Entry ki wajah: descending trendline support, 23.6% Fibonacci retracement
Take Profit : 77.417
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 75.579
Stop loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-05-2020, 12:30 PM
XAUUSD trendline par pullback kar raha hai, ucchal mumkin hai!

12652

Tejarati Tajwiz
Entry: 1703.89
Entry ki wajah: Horizontal overlap support , trendline pullback
Take Profit :1735.87
Take Profit ki wajah: 78.6% fibonacci extension
Stop Loss: 1683.59
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-05-2020, 12:36 PM
EUR/USD muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12653

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.08941
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance, 50% fibonacci retracement, and 61.8% fibonacci extension
Take Profit : 1.07749
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support
Stop Loss: 1.09318
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
12-05-2020, 01:21 PM
XAUUSD trendline par pullback kar raha hai, ucchal mumkin hai!

12689

Tejarati Tajwiz
Entry: 1693.50
Entry ki wajah: Horizontal swing low support , trendline pullback
Take Profit : 1710.77
Take Profit ki wajah: 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1682.62
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
12-05-2020, 01:29 PM
GBP/USD support se ucchal raha gaya, mazid ucchal ki tawaqqo hai!

12690

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.23080
Entry ki wajah: Ascending trend line, 78.6% fibonacci retracement
Take Profit : 1.23985
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback resistance, 61.8% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension
Stop Loss: 1.22811
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
12-05-2020, 01:33 PM
CADJPY trendline breakout dikha raha hai! Mazid ucchal ki tawaqqo hai!

12691

Tejarati Tajwiz
Entry: 76.364
Entry ki wajah: descending trendline support, 23.6% Fibonacci retracement
Take Profit : 77.417
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 75.579
Stop loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-05-2020, 12:07 PM
EUR/USD muzahmat ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

12720

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.08918
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance, 50% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension
Take Profit : 1.07747
Take Profit ki wajah: horizontal swing low support
Stop Loss: 1.09264
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-05-2020, 12:17 PM
AUDUSD ascending trendline support se ucchal raha hai! mazid ucchal ki tawaqqo hai.

12721

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.64516
Entry ki wajah: Ascending trendline support
Take Profit : 0.65364
Take Profit ki wajah: 76.4% Fibonacci retracement, recent swing high
Stop Loss: 0.64333
Stop loss ki wajah: Recent swing low, 78.6% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-05-2020, 12:25 PM
XAUUSD trendline par pullback kar raha hai, ucchal mumkin hai!

12722

Tejarati Tajwiz
Entry: 1715.70
Entry ki wajah: 76.4% fibonacci retracement, Bearsih trendline
Take Profit :1693.50
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support
Stop Loss: 1722.92
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
14-05-2020, 02:48 PM
NZDUSD descending trendline se niche hold kar rahi hai! Mazid girawat ki tawaqqo hai.

12775

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.60011
Entry ki wajah: descending trendline resistance, 23.6% Fibonacci retracement.
Take Profit : 0.59379
Take Profit ki wajah: 161.8% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.60473
Stop loss ki wajah: Recent swing high, 50% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-05-2020, 01:23 PM
USD/CHF muzahmat ka test kar raha hai, girawat mumkin hai!

12820

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.97430
Entry ki wajah: horizontal overlap resistance and descending trend line
Take Profit :0.96638
Take Profit ki wajah: horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 0.97863
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-05-2020, 01:31 PM
UKOIL descending trendline se ooper toot gaya aur short term ascending trendline se ooper hold kar raha hai!

12821

Tejarati Tajwiz
Entry: 30.92
Entry ki wajah: Ascending trendline support, 23.6% Fibonacci retracement.
Take Profit : 32.21
Take Profit ki wajah: graphical swing high, -27% Fibonacci retracement
Stop Loss: 30.52
Stop loss ki wajah: descending trendline support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-05-2020, 01:40 PM
DXY pahli support ka test kar raha hai, ucchal mumkin hai!

12822

Tejarati Tajwiz
Entry: 100.87
Entry ki wajah: 50% fibonacci retracement ,100% fibonacci extension
Take Profit :99.66
Take Profit ki wajah: 100% fibonacci extension
Stop Loss: 101.07
Stop loss ki wajah: Horizontal pullback resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
18-05-2020, 11:29 AM
DXY pahli muzahmat ka test kar raha hai, girawat mumkin hai!

12859

Tejarati Tajwiz
Entry: 100.87
Entry ki wajah: 50% fibonacci retracement ,100% fibonacci extension
Take Profit :99.66
Take Profit ki wajah: 100% fibonacci extension
Stop Loss: 101.07
Stop loss ki wajah: Horizontal pullback resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
18-05-2020, 11:35 AM
EURUSD support se ucchal gaya, mazid ucchal ki tawaqqo hai!

12860

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.07758
Entry ki wajah: Horizontal swing low support, 78.6% fibonacci retracement and 61.8% fibonacci extension
Take Profit :1.08923
Take Profit ki wajah: horizontal overlap resistance, 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.07374
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
18-05-2020, 11:45 AM
AUDUSD descending trendline resistance ki taraf mazid izafe ki tawaqqo hai!

12861

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.64248
Entry ki wajah: 50% Fibonacci retracement.
Take Profit : 0.64734
Take Profit ki wajah: descending trendline resistance, 100% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.64023
Stop loss ki wajah: Graphical swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
19-05-2020, 10:04 AM
AUDUSD descending trendline resistance ka test kar raha hai! Girawat aane wali hai!

12886

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.65156
Entry ki wajah: 23.6% Fibonacci retracement.
Take Profit : 0.64734
Take Profit ki wajah: Graphical overlap, 50% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.65509
Stop loss ki wajah: Descending trendline resistance
*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
19-05-2020, 10:10 AM
USDCAD pahli support ka test kar raha hai, ucchal mumkin hai!

12887

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3902
Entry ki wajah: Horizontal swing low ,161.8% fibonacci extension
Take Profit :1.3970
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback resistance
Stop Loss: 1.3863
Stop loss ki wajah: 200% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
19-05-2020, 10:17 AM
EURUSD muzahmat ka test kar raha hai, riversal mumkin hai!

12888

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.09203
Entry ki wajah: 127.2% fibonacci extension and 61.8% fibonacci retracement, horizontal overlap resistance
Take Profit: 1.08348
Take Profit ki wajah: horizontal pullback support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.09630
Stop loss ki wajah: 76.4% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
20-05-2020, 04:13 PM
USDJPY mazid ooper ke liye imkan dekh raha hai!

12922

Tejarati Tajwiz
Entry: 107.435
Entry ki wajah: 50% fibonacci retracement, horizontal pullback support
Take Profit: 108.107
Take Profit ki wajah: horizontal swing high resistance, 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 106.987
Stop loss ki wajah: 78.6% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
20-05-2020, 04:20 PM
AUDJPY ascending channel resistance ke qarib hai aur trendline support se toot gaya

12923

Tejarati Tajwiz
Entry: 70.777
Entry ki wajah: Ascending trendline resistance
Take Profit : 69.535
Take Profit ki wajah: Graphical overlap, 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 71.214
Stop loss ki wajah: Ascending channel resistance, 100% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
21-05-2020, 09:42 AM
CAD/JPY muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid girawat ka imkan hai

12934

Tejarati Tajwiz
Entry: 77.860
Entry ki wajah: horizontal swing high resistance and 100% fibonacci extension
Take Profit: 76.383
Take Profit ki wajah: horizontal overlap support, 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 78.499
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
21-05-2020, 09:53 AM
USDCAD pahli support se ucchal gaya, ucchal ki tawaqqo hai!

12935

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3880
Entry ki wajah: Horizontal swing low ,78.6% fibonacci extension
Take Profit :1.3961
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.3828
Stop loss ki wajah: 127% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
21-05-2020, 10:03 AM
XAUUSD ascending trendline support ke qarib hai. Ucchal aane wali hai!

12936

Tejarati Tajwiz
Entry: 1736.57
Entry ki wajah: Ascending trendline resistance, 38.2% Fibonacci retracement.
Take Profit : 1764.06
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high, 161.8% Fibonacci extension
Stop Loss: 1719.35
Stop loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
26-05-2020, 11:18 AM
GBPUSD pahli support par pahunch raha hai, ucchal ki tawaqqo hai!

12975

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.2167
Entry ki wajah: Horizontal swing low, 61.8% fibonacci retracement
Take Profit :1.2297
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.2073
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
26-05-2020, 11:28 AM
CAD/JPY muzahmat ke qarib pahunch raha hai, reversal mumkin hai!

12976

Tejarati Tajwiz
Entry: 77.528
Entry ki wajah: horizontal swing high resistance and 78.6% fibonacci retracement
Take Profit: 76.499
Take Profit ki wajah: horizontal pullback support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 77.814
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
26-05-2020, 11:37 AM
CADJPY ascending trendline support se ooper hold kar raha hai! Mazid ucchal ki tawaqqo hai!

12977

Tejarati Tajwiz
Entry: 76.946
Entry ki wajah: Ascending trendline support, 50% Fibonacci retracement.
Take Profit : 77.822
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss: 76.529
Stop loss ki wajah: Graphical swing low, 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-05-2020, 10:32 AM
GBP/JPY support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

13006

Tejarati Tajwiz
Entry: 131.744
Entry ki wajah: horizontal pullback support, 61.8% fibonacci retracement and 78.6% fibonacci extension
Take Profit: 133.189
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss: 130.744
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-05-2020, 10:42 AM
AUDUSD trendline support ke liye pullback jari hai!

13007

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.66752
Entry ki wajah: Recent swing high, -27 Fibonacci retracement
Take Profit : 0.65937
Take Profit ki wajah: Ascending trendline support, 50% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.67210
Stop loss ki wajah: -27% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-05-2020, 03:49 PM
XAUUSD pahli support par pahunch raha hai, ucchal ki tawaqqo hai!

13013

Tejarati Tajwiz
Entry:1701.45
Entry ki wajah: Trendline pullback, 88% fibonacci retracement
Take Profit :11734.55
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1683.08
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-05-2020, 10:42 AM
USD/JPY muzahmat ka test kar raha hai, riversal mumkin hai!

13033

Tejarati Tajwiz
Entry: 107.873
Entry ki wajah: horizontal swing high resistance aur 78.6% fibonacci extension
Take Profit: 108.087
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss: 107.335
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-05-2020, 10:50 AM
USD/CAD pahli support par pahunch raha hai, ucchal ki tawaqqo hai!

13034

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3735
Entry ki wajah: 127% fibonacci extension
Take Profit :1.3873
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 38.2% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.36443
Stop loss ki wajah: 161.8% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-05-2020, 10:56 AM
NZDUSD kisi bhi ucchal se pahle trendline support ke liye pullback!

13035

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.61499
Entry ki wajah: scending trendline support, 50% Fibonacci retracement
Take Profit : 0.62408
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.60810
Stop loss ki wajah: Graphical swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-05-2020, 10:29 AM
NZD/USD trendline support se ooper hold kar raha hai! Ucchal ki taiyari kar raha hai!

13066

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.61800
Entry ki wajah: Ascending trendline support, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit : 0.62408
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.61499
Stop loss ki wajah: Graphical swing low, 50% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-05-2020, 10:37 AM
XAU/USD support se ucchal gaya, mazid ucchal ki tawaqqo hai!

13067

Tejarati Tajwiz
Entry: 1714.301
Entry ki wajah: Horizontal pullback support and 38.2% fibonacci retracement,
Take Profit: 1738.519
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1703.829
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support, 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-06-2020, 05:46 PM
USDCAD pahle support se ucchal raha hai, mazid ucchal ki tawaqqo hai!

13117

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3634
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci extension
Take Profit :1.3873
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 38.2% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.3502
Stop loss ki wajah: 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-06-2020, 06:00 PM
AUDUSD trendline support se ooper radde amal ka izhar kar raha hai aur mazid ucchal ke liye dekhta hai!

13118

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.66799
Entry ki wajah: Ascending trendline support, 23.6% Fibonacci retracement
Take Profit : 0.67560
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.66237
Stop loss ki wajah: Graphical swing low, 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-06-2020, 06:13 PM
XAU/USD support se tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ka imkan hai

13119

Tejarati Tajwiz
Entry: 1725.36
Entry ki wajah: horizontal overlap support, 100% fibonacci extension, 38.2% fibonacci retracement, ascending support line
Take Profit: 1765.23
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1709.16
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
02-06-2020, 10:20 AM
USDCAD pahle support se ucchal raha hai, mazid ucchal ki tawaqqo hai!

13132

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3512
Entry ki wajah: 100% fibonacci extension
Take Profit :1.3728
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 38.2% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.3420
Stop loss ki wajah: 127% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
02-06-2020, 11:29 AM
NZD/USD muzahmat ke qarib pahunch raha hai, reversal mumkin hai!

13135

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.63438
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance, 127.2% fibonacci extension and 161.8% fibonacci retracement
Take Profit: 0.61644
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap support
Stop Loss: 0.64478
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
02-06-2020, 12:14 PM
NZD/USD trendline support se ooper hold kar raha hai aur mazid Ucchal ki talash karta hai!

13138

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.62622
Entry ki wajah: Ascending trendline support, 50% Fibonacci retracement, moving average
Take Profit : 0.63314
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.62216
Stop loss ki wajah: Graphical swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
03-06-2020, 11:42 AM
AUDUSD trendline support se ooper hold kar raha hai aur mazid Ucchal ki talash karta hai!

13162

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.68984
Entry ki wajah: Ascending trendline support, 23.6% Fibonacci retracement, moving average
Take Profit : 0.70823
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.68015
Stop loss ki wajah: 50% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
03-06-2020, 02:43 PM
EUR/USD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ka imkan hai

13172

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.11480
Entry ki wajah: 23.6% fibonacci retracement, 127.2% fibonacci extension and horizontal pullback support
Take Profit: 1.12897
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback resistance, 76.4% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.10791
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 38.2% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
03-06-2020, 02:50 PM
USDCAD pahle support se ucchal raha hai, mazid ucchal ki tawaqqo hai!

13173

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3482
Entry ki wajah: 100% fibonacci extension
Take Profit :1.3733
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback resistance, 38.2% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.3300
Stop loss ki wajah: 161% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
04-06-2020, 10:31 AM
EURUSD trendline support se ooper hold kar raha hai aur mazid Ucchal ki talash karta hai!

13190

Trading Recommendation
Entry: 1.11670
Entry ki wajah: Ascending trendline support, 23.6% Fibonacci retracement, moving average
Take Profit : 1.13623
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 1.11154
Stop loss ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
04-06-2020, 10:35 AM
USDCAD pahle support se ucchal raha hai, mazid ucchal ki tawaqqo hai!

13191

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3482
Entry ki wajah: 100% fibonacci extension
Take Profit :1.3733
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback resistance, 38.2% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.3300
Stop loss ki wajah: 161% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
04-06-2020, 10:44 AM
GBP/USD support ke qarib phunch rha hai, ucchal mumkin hai

13192

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.24612
Entry ki wajah: Horizontal pullback support, 100% fibonacci extension aur 38.2% fibonacci retracement
Take Profit: 1.26348
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.23622
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support, 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
05-06-2020, 11:31 AM
EUR/AUD support ka test kar raha hai, ucchal mumkin hai!

13221

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.62946
Entry ki wajah: horizontal overlap support aur 38.2% fibonacci retracement
Take Profit: 1.64748
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap resistance, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.62171
Stop Loss ki wajah: horizontal swing low support, 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
05-06-2020, 11:43 AM
USD/CAD downside confirmation ka test kar raha hai, aage aur girawat mumkin hai!

13222

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3525
Entry ki wajah: 100% fibonacci extension
Take Profit :1.3316
Take Profit ki wajah: 168% fibonacci extension
Stop Loss: 1.3695
Stop loss ki wajah: 38% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
05-06-2020, 11:52 AM
NZDJPY tawail muddati descending trendline se niche hold kar raha hai!

13223

Tejarati Tajwiz
Entry: 71.346
Entry ki wajah: Descending trendline resistance
Take Profit : 66.240
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, Graphical overlap
Stop Loss: 72.426
Stop loss ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-06-2020, 11:27 AM
GBP/JPY muzahmat ka test kar raha hai, riversal mumkin hai!

13262

Tejarati Tajwiz
Entry: 140.810
Entry ki wajah: horizontal overlap resistance, 100% fibonacci extension and 78.6% fibonacci retracement
Take Profit: 135.753
Take Profit ki wajah: horizontal pullback support and 38.2% fibonacci retracement
Stop Loss: 143.060
Stop Loss ki wajah: 88.6% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-06-2020, 11:34 AM
AUD/USD mazid girawat ke liye ascending trend line ke tootne ka intezar kar raha hai!

13263

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.69578
Entry ki wajah: horizontal overlap support, 127.2% fibonacci extension and 61.8% fibonacci retracement
Take Profit: 0.68798
Take Profit ki wajah: horizontal swing low support
Stop Loss: 0.70194
Stop Loss ki wajah: 78.6% fibonacci extension, horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-06-2020, 01:01 PM
USDCAD pahli support ka test kar raha hai, ucchal mumkin hai!

13268

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3393
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci extension
Take Profit :1.3564
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss: 1.3205
Stop loss ki wajah: 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-06-2020, 03:09 PM
USD/CAD pahli support ka test kar raha hai, ucchal mumkin hai!

13296

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3342
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci extension
Take Profit :1.3564
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss: 1.3205
Stop loss ki wajah: 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-06-2020, 03:16 PM
EUR/USD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid girawat ka imkan hai!

13298

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.12656
Entry ki wajah: Horizontal swing support, 23.6% fibonacci retracement
Take Profit: 1.11353
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support aur 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.13220
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-06-2020, 03:32 PM
XAUUSD bearish tendlin ko touch kar raha hai, girawat mumkin hai!

13299

Tejarati Tajwiz
Entry: 1675.53
Entry Tejarati Tajwiz: Trendline, 61.8% fibonacci retracement
Take Profit: 1675.53
Take Profit Tejarati Tajwiz: Horizontal swing low support , 61.8% fibonacci extension
Stop Loss: 1713.59
Stop Loss Tejarati Tajwiz: Horizontal swing high resistance*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
10-06-2020, 02:47 PM
USD/CAD pahli support ka test kar raha hai, mazid ucchal mumkin hai!

13325

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3339
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci extension
Take Profit :1.3564
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss: 1.3205
Stop loss ki wajah: 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
10-06-2020, 02:55 PM
AUD/USD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid girawat ka imkan hai!

13327

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.69850
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci retracement aur 61.8% fibonacci extension, Horizontal pullback support
Take Profit: 0.68952
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support
Stop Loss: 0.70157
Stop Loss ki wajah: 78.6% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
10-06-2020, 03:01 PM
XAU/USD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ka imkan hai!

13328

Tejarati Tajwiz
Entry: 1712.56
Entry ki wajah: Horizontal overlap support aur 23.6% fibonacci retracement
Take Profit: 1729.55
Take Profit ki wajah: 78.6% retracement and horizontal overlap resistance
Stop Loss: 1704.70
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing support, 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-06-2020, 11:20 AM
EUR/USD downside confirmation se niche toot gaya, mazid girawat ko trigger kar sakta hai

13352

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.13549
Entry ki wajah: Horizontal overlap support aur 38.2% fibonacci retracement
Take Profit: 1.11983
Take Profit ki wajah: 38.2% retracement and horizontal swing low support
Stop Loss: 1.14284
Stop Loss ki wajah: 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-06-2020, 11:27 AM
USD/CAD pahli support se ucchal raha hai, mazid ucchal mumkin hai!

13353

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3339
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci extension
Take Profit :1.3564
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss: 1.3205
Stop loss ki wajah: 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-06-2020, 11:36 AM
XAU/USD descending trend line se mandi ke dawab ka samna raha hai, girawat mumkin hai!

13354

Tejarati Tajwiz
Entry: 1723.66
Entry ki wajah: 23.6% fibonacci retracement aur Horizontal pullback support
Take Profit: 1697.07
Take Profit ki wajah: horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1755.79
Take Profit ki wajah: 78.6% fibonacci extension, horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
12-06-2020, 10:20 AM
EUR/USD mandi ke dawab ka samna raha hai, mazid girawat mumkin hai!

13390

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.13310
Entry ki wajah: 38.2% fibonacci retracement aur horizontal pullback resistance
Take Profit: 1.11704
Take Profit ki wajah: 38.2% fibonacci retracement and horizontal swing low support
Stop Loss: 1.13942
Stop Loss ki wajah: 61.8% fibonacci extension, horizontal swing high resistance, 76.4% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
12-06-2020, 10:27 AM
AUD/USD descending trend line se mandi ke dawab ka samna raha hai, mazid girawat mumkin hai!

13391

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.68627
Entry ki wajah: 23.6% fibonacci retracement, horizontal pullback resistance
Take Profit: 0.66760
Take Profit ki wajah: horizontal pullback support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 0.69393
Stop Loss ki wajah: 50% fibonacci retracement, horizontal pullback resistance, 78.6% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-06-2020, 11:30 AM
EUR/USD muzahmat ka test kar raha hai, riversal mumkin hai!

13498

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.12668
Entry ki wajah: 23.6% fibonacci retracement aur horizontal pullback resistance
Take Profit: 1.10978
Take Profit ki wajah: 50% fibonacci retracement,horizontal swing low support
Stop Loss:1.13355
Stop Loss ki wajah: 61.8% fibonacci extension, horizontal swing high resistance, 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-06-2020, 11:37 AM
GBP/AUD ascending trendline support se ooper hold kar raha hai. Mazid ucchal ki ummid hai!

13499

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.82945
Entry ki wajah: Moving average support
Take Profit: 1.84504
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high, -61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.81864
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-06-2020, 04:06 PM
USD/CAD upside confirmation ka test kar raha hai, uccha mumkin hai!

13514

Tejarati Tajwiz
Entry:1.3729
Entry ki wajah: 50% fibonacci retracement
Take Profit :1.3871
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap resistance
Stop Loss: 1.3572
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-06-2020, 12:45 PM
CAD/JPY June 16, 2020 ko mazbuti hasil kar raha hai

13575

Agar ham 4-ghante ke chart ko dekhte hain to, ham dekh sakte hain keh CAD/JPY jodi 123 pattern bana rahi hai. Ab yah 79.46 ki satah ko todne ki koshish kar raha hai. Agar aisa hota hai to, yah jodi apne pahle hadaf ke taur par 79.satah aur apne dusre hadaf ke taur par 81.00 ki satah ko aasani egi. Jab tak keh is jodi me kami nahin hoti hai aur 78.31 ki satah ke qarib band nahin ho jati hai, tab tak yah manzar pesh aane ka imkan hai.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-06-2020, 01:02 PM
GBP/AUD June 16, 2020 ke liye 1.8052 tak pahunhne ki koshish kar raha hai

13576

Raising Broadening Wedge Pattern se breakout ke bad, lagta hai keh yah jodi upward retracement karegi. Halankeh, jab tak yah jodi 1.8419 ki satah se ooper band nahin hoti hai, tab tak imkan hai keh GBP/AUD pahle hadaf ke taur par 1.8052 par aur dusre hadaf ke taur par 1.7924 par niche ki taraf badhna jari rakhenge.
GBP/AUD ka majmui tassub tez hai.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-06-2020, 01:10 PM
USDCAD ascending trendline support se niche toot gaya! Mazid girawat ki tawaqqo hai!

13577

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.35623
Entry ki wajah: Graphical overlap
Take Profit: 1.34599
Take Profit ki wajah: 161.8% fibonacci extension
Stop Loss: 1.35856
Stop Loss ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement, moving average resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-06-2020, 01:17 PM
NZDUSD pahle resistance se niche toot gaya! Mazid girawat ki tawaqqo hai!

13578

Tejarati Tajwiz
Entry:79.23
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance
Take Profit :78.85
Take Profit ki wajah: 61.8% fibonacci extension, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 79.65
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-06-2020, 09:39 AM
XAU/USD mandi ke dawab me hai, mazid girawat ka imkan hai!

13623

Tejarati Tajwiz
Entry: 1732.96
Entry ki wajah: horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci retracement, 78.6% fibonacci extension aur descending trend line
Take Profit: 1699.76
Take Profit ki wajah: 78.6% fibonacci extension, horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1745.32
Stop Loss ki wajah: horizontal swing high resistance, 78.6% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-06-2020, 10:26 AM
CADJPY ascending trendline support ki taraf pullback kar raha hai

13624

Tejarati Tajwiz
Entry: 79.498
Entry ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement, Moving average resistance
Take Profit: 78.042
Take Profit ki wajah: 38.2% Fibonacci extension, ascending trendline support
Stop Loss: 80.000
Stop Loss ki wajah: 50.0% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
19-06-2020, 10:31 AM
EUR/CAD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ka imkan hai!

13767

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.52195
Entry ki wajah: horizontal swing low support, 78.6% fibonacci retracement
Take Profit: 1.53273
Take Profit ki wajah: 100% fibonacci extension, horizontal pullback resistance, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.51718
Stop Loss ki wajah: horizontal swing low support, 76.4% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
19-06-2020, 10:39 AM
NZDUSD descending trendline resistance se niche radde amal ka izhar kiya aur mazid girawat ka imkan hai!

13768

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.64186
Entry ki wajah: Graphical overlap
Take Profit: 0.63813
Take Profit ki wajah: 161.8% Fibonacci extension, graphical swing low
Stop Loss: 0.64389
Stop Loss ki wajah: 50% Fibonacci retracement, descending trendline resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
19-06-2020, 01:34 PM
USD/CAD pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, reversal mumkin hai!

13782

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3621
Entry ki wajah: horizontal swing high, 61% fib retracement
Take Profit :1.3490
Take Profit ki wajah: 61% fibonacci extension, horizontal pullback support
Stop Loss:1.3734
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
22-06-2020, 12:37 PM
EUR/USD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

13903

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.12354
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance, 23.6% fibonacci retracement aur 100% fibonacci extension
Take Profit: 1.10263
Take Profit ki wajah: 161.8% fibonacci extension, horizontal pullback support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.12760
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 38.2% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
22-06-2020, 12:43 PM
USDCAD ascending trendline/channel resistance se niche reverse ho raha hai!

13904

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.36023
Entry ki wajah: Market price
Take Profit: 1.35591
Take Profit ki wajah: 100% Fibonacci extension, ascending trendline support (channel support)
Stop Loss: 1.36303
Stop Loss ki wajah: 88% Fibonacci extension, ascending trendline resistance (channel resistance)

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
22-06-2020, 04:45 PM
AUDJPY pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, reversal mumkin hai!

13914

Tejarati Tajwiz
Entry: 73.47
Entry ki wajah: Horizontal swing high, 61% fib retracement
Take Profit :72.70
Take Profit ki wajah: 78% fibonacci extension, horizontal swing low support
Stop Loss:74.20
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-06-2020, 01:44 PM
GBPUSD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

13981

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.25111
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance, 50% fibonacci retracement aur 78.6% fibonacci extension
Take Profit: 1.23546
Take Profit ki wajah: 100% fibonacci extension, horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.25844
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-06-2020, 01:49 PM
AUDJPY pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, reversal mumkin hai!

13982

Tejarati Tajwiz
Entry: 74.19
Entry ki wajah: Horizontal swing high
Take Profit :73.37
Take Profit ki wajah: 78% fibonacci extension
Stop Loss:75.09
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-06-2020, 09:50 AM
USDCAD pahle support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

14029

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3490
Entry ki wajah: 50% fib retracement ,78% fib extension
Take Profit :1.3616
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss:1.3364
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-06-2020, 09:57 AM
NZDUSDascending trendline support se niche toot gaya! Mazid girawat aane wala hai!

14030

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.64882
Entry ki wajah: 50% Fibonacci retracement, moving average resistance
Take Profit: 0.64368
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 161.8% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.65144
Stop Loss ki wajah: 76.4% Fibonacci retracement, ascending trendline resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-06-2020, 01:44 PM
EURUSD muzahmat ka test kar raha hai, reversal ke imkanat hain!

14042

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.13331
Entry ki wajah: Descending channel resistance, 61.8% fibonacci retracement aur 127.2% fibonacci extension
Take Profit: 1.11514
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support, 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.14188
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
25-06-2020, 09:33 AM
USDCAD pahle support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

14090

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3618
Entry ki wajah: horizontal pullback support
Take Profit :1.3742
Take Profit ki wajah: horizontal overlap
Stop Loss:1.3496
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
25-06-2020, 09:40 AM
GBP/USD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

14092

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.23546
Entry ki wajah: Our horizontal overlap support, 100% fibonacci extension aur 61.8% fibonacci retracement
Take Profit: 1.22330
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 78.6% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.24628
Stop Loss ki wajah: Horizontal pullback resistance, 38.2% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
25-06-2020, 09:46 AM
AUDUSD ascending trendline support ke qarib aa raha hai! Ucchal ki tawaqqo hai!

14093

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.68456
Entry ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 0.68926
Take Profit ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.68118
Stop Loss ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
26-06-2020, 08:23 AM
EUR/USD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

14177

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.12367
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance aur 38.2% fibonacci retracement
Take Profit: 1.11514
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support, 50% fibonacci retracement, 127.2% fibonacci extension
Stop Loss: 1.12833
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
26-06-2020, 08:31 AM
AUDUSD ascending trendline support ki taraf mukhtasar muddati pullback kar raha hai!

14179

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.68926
Entry ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement, graphical swing high
Take Profit: 0.68456
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Stop Loss: 0.69186
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
26-06-2020, 04:00 PM
USDCAD pahle support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

14213

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3618
Entry ki wajah: horizontal pullback support
Take Profit :1.3742
Take Profit ki wajah: horizontal overlap
Stop Loss:1.3496
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-06-2020, 12:15 PM
USDCAD ascending trendline support ka test kar rahi hai! Ucchal ki tawaqqo hai!

14456

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.36515
Entry ki wajah: Ascending trendline support, moving average support
Take Profit: 1.37155
Take Profit ki wajah: Graphical swing high
Stop Loss: 1.36367
Stop Loss ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-06-2020, 12:22 PM
USD/JPY mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

14457

Tejarati Tajwiz
Entry: 107.441
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance aur 78.6% fibonacci retracement
Take Profit: 106.773
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap support, 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 107.660
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-06-2020, 12:27 PM
AUDJPY mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

14458

Tejarati Tajwiz
Entry: 73.84
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance
Take Profit :73.24
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support
Stop Loss:74.34
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-06-2020, 10:41 AM
USDCAD descending trendline resistance ki taraf ucchal peshraft me hai!

14530

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.36588
Entry ki wajah: Moving average support
Take Profit: 1.36970
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, descending trendline resistance.
Stop Loss: 1.36367
Stop Loss ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-06-2020, 10:47 AM
AUDJPY mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

14534

Tejarati Tajwiz
Entry: 74.31
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance
Take Profit :73.87
Take Profit ki wajah: 50 fib retracement
Stop Loss:74.66
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-06-2020, 10:53 AM
EUR/USD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

14535

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.12888
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance aur 61.8% fibonacci retracement
Take Profit: 1.11514
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support, 50% fibonacci retracement, 78.6% fibonacci extension
Stop Loss: 1.13382
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-07-2020, 09:58 AM
GBP/USD descending trend line se mandi ke dawab ka samna kar raha hai

14646

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.24425
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance, 78.6% fibonacci extension aur 61.8% fibonacci retracement
Take Profit: 1.22637
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap support, 76.4% fibonacci retracement, 61.8% fibonacci extension
Stop Loss: 1.25461
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-07-2020, 10:03 AM
USDCAD descending trendline resistance ki taraf ucchal peshraft me hai!

14647

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.35809
Entry ki wajah: Moving average resistance, Ascending trendline resistance.
Take Profit: 1.34968
Take Profit ki wajah:161.8% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.36153
Stop Loss ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-07-2020, 10:08 AM
AUDJPY mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

14649

Tejarati Tajwiz
Entry: 74.68
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance
Take Profit :74.15
Take Profit ki wajah: 38 fib retracement
Stop Loss:75.03
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
02-07-2020, 09:37 AM
USD/CAD upside confirmation ka test kar raha hai, uccha mumkin hai!

14758

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3618
Entry ki wajah: Horizontal pullback resistance
Take Profit :1.3716
Take Profit ki wajah: The horizontal swing high
Stop Loss:1.3554
Stop loss ki wajah: Horizontal overlap support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
02-07-2020, 09:46 AM
AUDUSD ascending trendline support se ooper hold kar raha hai! Mazid ucchal ki tawaqqo hai!

14759

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.69156
Entry ki wajah: Market entry
Take Profit: 0.69436
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci extension, recent swing high
Stop Loss: 0.69027
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, ascending trendline support, moving average support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
02-07-2020, 03:06 PM
XAU/USD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, ucchal mumkin hai

14805

Tejarati Tajwiz
Entry: 1764.89
Entry ki wajah: Horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement, 78.6% fibonacci extension
Take Profit: 1792.66
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, -27.2%, 227.2% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension
Stop Loss: 1746.85
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 127.2% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
03-07-2020, 01:43 PM
EURJPY ascending trendline support ka test kar raha hai! Ucchal aane wali hai!

14925

Tejarati Tajwiz
Entry: 120.752
Entry ki wajah: Ascending trendline support, moving average support
Take Profit: 121.938
Take Profit ki wajah: 100% Fibonacci extension
Stop Loss: 120.265
Stop Loss ki wajah: 100% Fibonacci extension, graphical swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
03-07-2020, 01:46 PM
XAU/USD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, ucchal mumkin hai

14926

Tejarati Tajwiz
Entry: 1764.89
Entry ki wajah: Horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement, 78.6% fibonacci extension
Take Profit: 1792.66
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, -27.2%, 227.2% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension
Stop Loss: 1746.85
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 127.2% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
03-07-2020, 01:52 PM
USD/CAD upside confirmation ka test kar raha hai, uccha mumkin hai!

14927

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3547
Entry ki wajah: Horizontal overlap support
Take Profit :1.3618
Take Profit ki wajah: The horizontal overlap resistance
Stop Loss:1.3486
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-07-2020, 02:24 PM
USD/CAD upside confirmation ka test kar raha hai, uccha mumkin hai!

15264

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3528
Entry ki wajah: 61% fib extension
Take Profit :1.3576
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss:1.3486
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-07-2020, 02:30 PM
USD/JPY mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

15266

Tejarati Tajwiz
Entry: 107.738
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8%, 78.6% fibonacci extension AUR 50% fibonacci retracement
Take Profit: 107.330
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 107.877
Stop Loss ki wajah: 61.8% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-07-2020, 02:38 PM
CADJPY high swing ke qarib aa raha hai! trendline ki taraf pullback mutawaqqe hai!

15269

Tejarati Tajwiz
Entry: 79.703
Entry ki wajah: Recent swing high, -27% Fibonacci retracement, 161.8% Fibonacci extension
Take Profit: 79.332
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Stop Loss: 79.914
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
07-07-2020, 08:53 AM
USD/CAD pahli support se ucchal raha hai, mazid ucchal mumkin hai!

15313

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3528
Entry ki wajah: 61% fib extension
Take Profit :1.3576
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss:1.3486
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
07-07-2020, 09:03 AM
AUDUSD support se ooper radde amal kar raha hai! mazid ucchal ki tawaqqo hai!

15315

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.69947
Entry ki wajah: Market entry
Take Profit: 0.70511
Take Profit ki wajah: -61.8% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Stop Loss: 0.69677
Stop Loss ki wajah: Ascending trendline support, 38.2% aur 23.6% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
07-07-2020, 11:07 AM
USD/JPY ne trend line ka breakout kiya, mazid girawat ke imkanat hain

15321

Tejarati Tajwiz
Entry: 107.674
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance aur 50% fibonacci retracement
Take Profit: 106.830
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 78.6% fibonacci retracement
Stop Loss: 108.080
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 78.6% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-07-2020, 11:24 AM
CADJPY descending trendline resistance ke qarib aa raha hai! Girawat aane wali hai!

15432

Tejarati Tajwiz
Entry: 79.260
Entry ki wajah: Moving average resistance, 61.8% Fibonacci retracement, descending trendline resistance
Take Profit: 78.883
Take Profit ki wajah: -27% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension
Stop Loss: 79.424
Stop Loss ki wajah: Haliya high swing

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-07-2020, 11:31 AM
USD/CAD pahli muzahmat se ulat raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

15433

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3611
Entry ki wajah: Horizontal swing high
Take Profit :1.3560
Take Profit ki wajah: The horizontal overlap support
Stop Loss:1.3650
Stop loss ki wajah: Horizontal overlap resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-07-2020, 01:32 PM
GBP/USD mandi ke dawab ka samna kar raha hai

15441

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.26113
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci extension aur 61.8% fibonacci retracement
Take Profit: 1.24548
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support
Stop Loss: 1.26708
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 78.6% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-07-2020, 10:02 AM
USD/CAD pahli muzahmat se ulat raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

15488

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3523
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance
Take Profit :1.3437
Take Profit ki wajah: 61.8 fib extension
Stop Loss:1.3559
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-07-2020, 10:09 AM
GBPJPY trendline support se ooper hold kar raha hai! Mazid izafe ki tawaqqo hai!

15490

Tejarati Tajwiz
Entry: 134.708
Entry ki wajah: Moving average support, 23.6% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 136.354
Take Profit ki wajah: -27% Fibonacci retracement, 200% Fibonacci extension
Stop Loss: 133.710
Stop Loss ki wajah: 50% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-07-2020, 04:13 PM
USDJPY muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, reversal mumkin hai

15524

Tejarati Tajwiz
Entry: 107.330
Entry ki wajah: 23.6% fibonacci retracement aur horizontal overlap support
Take Profit: 106.947
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support
Stop Loss: 107.503
Stop Loss ki wajah: Horizontal pullback resistance, 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
10-07-2020, 11:19 AM
10 July, 2020 ke liye USD/JPY ka price movement

15564

4- ghante ke chart par, USD/JPY ki jodi ab apne pahle hadaf ke taur par 106.81 ki satah ak pahunchne ki koshish kar rahi hai. Agar tezi ki raftar kafi mazbut hai to, is bat ka imkan hai keh USD/JPY apne downward movement jari rakhega aur apne dusre hadaf ke taur par 106.09 ki satah tak pahunch jayega. Yah suratehal tab takrahne ka imkan hau, jab tak keh jodi 107.41 ki satah se ooper nahin badhti hai aur bnad ho jati hai.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
10-07-2020, 02:51 PM
10 July, 2020 ke liye USD/CAD ka price movement

15594

4-hour ke chart ki buniyad par, jab tak Loonie niche ki taraf nahin lautti hai aur 1.3485 se niche band nahin ho jati hai, tab tak USD/CAD ki jodi ab pahle hadaf ke taur par 1.3623 ki satah aur dusre hadaf ke taur par 1.3715 ki satah ko touch karne ki koshish kar rahi hai. Agar yah jodi 1.3485 ki satah se guzar sakti hai to, yah suratehal khud bakhud mansukh ho jayega.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-07-2020, 09:26 AM
CADJPY trendline support se ooper hold kar raha hai! Mazid ucchal ke imkanat hain!

15754

Tejarati Tajwiz
Entry: 78.598
Entry ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 78.972
Take Profit ki wajah: -61% Fibonacci retracement, 50% Fibonacci retracement
Stop Loss: 78.389
Stop Loss ki wajah: Haliye low swing

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-07-2020, 09:33 AM
USD/CAD pahli muzahmat se ulat raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

15756

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3585
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance
Take Profit :1.3548
Take Profit ki wajah: 61.8 fib extension 61.8 fib retracement
Stop Loss:1.3628
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-07-2020, 09:41 AM
AUDJPY muzahmat se mandi ke dawab ka samna raha hai, reversal mumkin hai!Tejarati Tajwiz
Entry: 74.579
Entry ki wajah: 50% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension aur horizontal pullback resistance
Take Profit: 73.854
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 76.4% fibonacci retracement
Stop Loss: 75.061
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
14-07-2020, 04:08 PM
14 July, 2020 ke liye GBP/USD ki pesh goi.

15844

Breakthrough aur pichle din ke Low Cable ke niche band hone ke bad, GBP/USD jodi 1.2621 ki satah ka test kar sakti hai. Agar tezi ki raftar kafi mazbut hai to yah jodi apne dusre hadaf ke taur par 1.2665 ki satah tak badh jayegi. Agar GBP/USD me girawat nahin hoti hai to aur 1.2515 ki satah se niche band ho jati hai to, yah scenario hone ka imkan hai.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
14-07-2020, 04:21 PM
14 July, 2020 ke liye GBP/JPY ka fauri peshgoi

15846

GBP/JPY jodi ab down slope me Pitchfork channel me niche ja rahi hai. Yah ab pahle hadaf ke taur par 134.26 ko hasil karne ki koshish kar raha hai. Agar mandi ki raftar mazbut hai to, 133.90 is jodi ke liye agla hadaf hoga jab tak keh GBP/JPY ooper ki taraf laut nahin jata hai aur 135.46 se ooper band ni ho jata hai. Agar jodi is satah ko paar kar jati hai to, niche ki taraf ka scenario khud bakhud mansukh ho jayega.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-07-2020, 09:28 AM
AUDUSD trendline support se ooper hold kar raha hai! Mazid ucchal ke imkanat hain!

15871

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.69930
Entry ki wajah: 100% Fibonacci extension, ascending trendline support, moving average support
Take Profit: 0.70141
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.69764
Stop Loss ki wajah: 23.6% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-07-2020, 09:33 AM
USD/CAD pahli muzahmat se ucchal raha hai, mazid ucchaal ke imkanat hain!

15873

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3578
Entry ki wajah: Horizontal overlap support
Take Profit :1.3638
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss:1.3538
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-07-2020, 08:54 AM
USDCAD pahle support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

15926

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3488
Entry ki wajah: Horizontal swing low support
Take Profit :1.3544
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback resistance
Stop Loss:1.3425
Stop loss ki wajah: 200 fib retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-07-2020, 09:00 AM
AUDUSD head and shoulders dikha raha hai! Girawat aane wali hai!

15927

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.69950
Entry ki wajah: Head and shoulders neckline, Moving average resistance
Take Profit: 0.69653
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.70146
Stop Loss ki wajah: Ascending trendline resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-07-2020, 09:07 AM
EURJPY hamari muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, reversal ke imkanat hain

15928

Tejarati Tajwiz
Entry: 122.208
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci retracement, 61.8% fibonacci extension, horizontal pullback resistance aur break out trend line
Take Profit: 121.203
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 122.511
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-07-2020, 02:39 PM
USDCAD pahle support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

16027

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3588
Entry ki wajah: The 61.8 fib extension and 78.6 fib retracement
Take Profit :1.3542
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap support
Stop Loss:1.3648
Stop loss ki wajah: 100 fib extension and horizontal swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-07-2020, 02:47 PM
EURJPY hamari muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid girawat ke imkanat hain

16029

Tejarati Tajwiz
Entry: 122.098
Entry ki wajah: 23.6% fibonacci retracement, horizontal overlap resistance aur descending trend line
Take Profit: 121.641
Take Profit ki wajah: 38.2% fibonacci retracement
Stop Loss: 122.324
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-07-2020, 02:54 PM
AUDCAD long term ascending support se ooper hold kar raha hai!

16030

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.94752
Entry ki wajah: Market entry
Take Profit: 0.95333
Take Profit ki wajah: Recent swing high, 50% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.94364
Stop Loss ki wajah: Recent swing low, ascending trendline support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
20-07-2020, 01:04 PM
USDCAD pahle support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

16217

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3588
Entry ki wajah: The 61.8 fib extension aur 78.6 fib retracement
Take Profit :1.3646
Take Profit ki wajah: Horizontal horizontal swing high
Stop Loss:1.3563
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
20-07-2020, 01:11 PM
AUDUSD long term ascending support se ooper hold kar raha hai!

16218

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.69808
Entry ki wajah: Ascending trendline support
Take Profit: 0.70043
Take Profit ki wajah: Recent swing high
Stop Loss: 0.69736
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
20-07-2020, 01:20 PM
USDJPY muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid girawat ke imkanat hain

16219

Tejarati Tajwiz
Entry: 107.404
Entry ki wajah: 50% fibonacci retracement, horizontal swing high resistance aur 78.6% fibonacci extension
Take Profit: 106.684
Take Profit ki wajah: 76.4% fibonacci retracement, horizontal overlap support
Stop Loss: 107.736
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
21-07-2020, 09:38 AM
EURJPY tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain

16267

Tejarati Tajwiz
Entry: 122.542
Entry ki wajah: Ascending trend line, 61.8% fibonacci retracement aur 61.8% fibonacci extension
Take Profit: 123.345
Take Profit ki wajah: 78.6% fibonacci retracement
Stop Loss: 121.962
Stop Loss ki wajah: Horizontal overlap support, 38.2% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
21-07-2020, 09:44 AM
USDCAD pahle support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

16268

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3509
Entry ki wajah: The 61.8 fib extension
Take Profit :1.3539
Take Profit ki wajah: Horizontal horizontal swing high
Stop Loss:1.3485
Stop loss ki wajah: The 78.6 fib extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
21-07-2020, 09:51 AM
AUDUSD long term ascending support se ooper hold kar raha hai! Mazid ucchal ki ummid hai!

16269

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.70259
Entry ki wajah: Ascending trendline support
Take Profit: 0.70513
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.70191
Stop Loss ki wajah: 23.6% Fibonacci retracement, moving average support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
22-07-2020, 10:32 AM
GBPCAD support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

16339

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.70751
Entry ki wajah: Ascending trend line, horizontal overlap support, 78.6%, 38.2% fibonacci retracement aur 78.6% fibonacci extension
Take Profit: 1.71571
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.70285
Stop Loss ki wajah: 127.2% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
22-07-2020, 10:39 AM
CADJPY ascending trendline se ooper hold kar raha hai! Mazid ucchal ki ummid hai!

16349

Entry: 79.337
Entry ki wajah: Ascending trendline support, moving average support, 50% Fibonacci retracement
Take Profit: 79.734
Take Profit ki wajah: Recent graphical swing high
Stop Loss: 79.232
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
22-07-2020, 01:48 PM
USDCAD downside confirmation ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

16361

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3416
Entry ki wajah: The 1.272 fib extension
Take Profit :1.3363
Take Profit ki wajah: The 1.618 fib extension
Stop Loss:1.3461
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-07-2020, 10:09 AM
USDCAD downside confirmation se niche toot raha hai, girawat mumkin hai!

16406

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3416
Entry ki wajah: 1.272 fib extension
Take Profit :1.3363
Take Profit ki wajah: 1.618 fib extension
Stop Loss:1.3461
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-07-2020, 10:15 AM
GBPAUD ascending trendline support se niche toot gaya! Mazid girawat ki tawaqqo hai!

16407

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.78812
Entry ki wajah: 50% Fibonacci retracement
Take Profit: 1.76956
Take Profit ki wajah: Recent graphical swing low
Stop Loss: 1.79299
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, Ascending trendline resistance, moving average resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-07-2020, 01:03 PM
GBPJPY mandi ke dawab ka samna kar raha hai, reversal ke imkanat hain!

16414

Tejarati Tajwiz
Entry: 137.054
Entry ki wajah: 78.6% fibonacci extension aur -27.2% fibonacci retracement
Take Profit: 135.333
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 137.866
Stop Loss ki wajah: 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-07-2020, 11:09 AM
AUDUSD descending trendline resistance se niche hold kar rahi hai! Girawat aane wali hai!

16476

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.71359
Entry ki wajah: Descending trendline resistance
Take Profit: 0.70914
Take Profit ki wajah: Recent graphical swing low
Stop Loss: 0.71613
Stop Loss ki wajah: Recent swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-07-2020, 11:16 AM
GBP/USD support ke qarib phunch rha hai, ucchal mumkin hai!

16477

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.27117
Entry ki wajah: Ascending trend line, horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement aur 78.6% fibonacci extension
Take Profit: 1.27948
Take Profit ki wajah: 61.8% fibonacci extension
Stop Loss: 1.26715
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-07-2020, 02:05 PM
USDCAD pahli muzahmat ka retest kar raha hai, girawat mumkin hai!

16494

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3414
Entry ki wajah: Horizontal swing high
Take Profit :1.3352
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low
Stop Loss:1.3476
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-07-2020, 09:22 AM
AUDUSD descending trendline resistance ke ooper toot gaya! Mazid izafe ki tawaqqo hai!

16642

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.71070
Entry ki wajah: Ascending trendline support, Descending trendline support, 23.6% Fibonacci retracement
Take Profit: 0.71619
Take Profit ki wajah: -61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.70872
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-07-2020, 09:30 AM
EURJPY support ke qarib phunch rha hai, ucchal mumkin hai!

16646

Tejarati Tajwiz
Entry: 123.110
Entry ki wajah: Ascending trend line, 61.8% fibonacci extension aur 78.6% fibonacci retracement
Take Profit: 124.327
Take Profit ki wajah: 61.8% fibonacci extension, horizontal swing high resistance
Stop Loss: 122.392
Stop Loss ki wajah: Horizontal overlap support, 100% fibonacci extension, 78.6% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-07-2020, 03:23 PM
USDCAD downside confirmation ka test kar raha hai, girawat mumkin hai!

16678

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3377
Entry ki wajah: 61.8% fib extension
Take Profit :1.3311
Take Profit ki wajah: 100% fib extension
Stop Loss:1.3440
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-07-2020, 09:48 AM
GBPCAD support ke qarib phunch rha hai, ucchal mumkin hai!

16706

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.70845
Entry ki wajah: Ascending trend line, 100% fibonacci extension and 61.8% fibonacci retracement aur horizontal pullback support
Take Profit: 1.73784
Take Profit ki wajah: 100% fibonacci extension
Stop Loss: 1.69823
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-07-2020, 09:59 AM
AUDUSD ascending trendline support se ooper hold kar raha hai! Mazid ucchal ka imkan hai!

16707

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.71399
Entry ki wajah: Ascending trendline support, Moving average support, 23.6% Fibonacci retracement
Take Profit: 0.71882
Take Profit ki wajah: -27.20% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.71995
Stop Loss ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-07-2020, 03:48 PM
28 July, 2020 ko USD/CAD ka Price Movement.

16730

USD/CAD jodi ab 50-period MA par hadaf je sath ya kisi kisi aur hadaf ke taur par 1.3445 satah par retracement ke liye ooper jane ki koshish kar rahi hai. Barahe karam tawajjoh den keh kya Loonie fir se wapas niche aa gaya hai, khas taur par kya yah jodi 1.3331 ki satah ko niche ki taraf todti hai. Is surat me, upward scenario khud bakhud mansukh ho jayega.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-07-2020, 08:49 AM
USDCAD descending trendline resistance se niche hai! Girawat aane wali hai!

16781

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.33872
Entry ki wajah: Descending trendline resistance,61.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 1.33491
Take Profit ki wajah: Graphical swing low
Stop Loss: 1.34073
Stop Loss ki wajah: Graphical swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-07-2020, 08:56 AM
NZDCAD support ka test kar raha hai, ucchal mumkin hai!

16784

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.88972
Entry ki wajah: Ascending trend line, 61.8% fibonacci extension aur 78.6% fibonacci retracement
Take Profit: 0.89335
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 0.88783
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-07-2020, 03:27 PM
29 July, 2020 ko Bitcoin ka Price Movement.

16806

Bitcoin ab $11,150.8 ki satah tak pahunchne ki koshish kar raha hai. Agar tezi ki raftar mazbut rahti hai to, $11,318.8 ki satah tak bhi pahunchne ka imkan hai. Barahekaram $10,794.31 ki satah par tawajjoh markuz karen. Agar yah cryptocurrency pullback karti hai aur $10,794.31 se niche band ho jati hai to, ooper ki raftar ruk jayegi aur Bitcoin sideways marhale me dakhil hoga.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-07-2020, 09:43 AM
USDCAD downside confirmation ka test kar raha hai, girawat mumkin hai!

16835

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3319
Entry ki wajah: 78.6% fib extension
Take Profit :1.3262
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low
Stop Loss:1.3401
Stop loss ki wajah: Horizontal overlap resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-07-2020, 09:49 AM
AUDUSD ascending trendline support se ooper hold kar raha hai!

16837

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.71713
Entry ki wajah: Ascending trendline support, moving average, 23.6% Fibonacci retracement
Take Profit: 0.72191
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.71489
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-07-2020, 09:55 AM
GBPJPY tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain!

16838

Tejarati Tajwiz
Entry: 136.112
Entry ki wajah: Ascending trend line, 23.6% fibonacci retracement, 78.6% fibonacci extension and horizontal overlap support
Take Profit: 137.060
Take Profit ki wajah: 127.2% fibonacci retracement
Stop Loss: 135.688
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
04-08-2020, 02:28 PM
04 August, 2020 ko GBP/USD ka Price Movement.

17030

4 ghante ke chart par, ham dekh sakte hain keh GBP/USD me tezi jari hai kyunkeh tezi ki raftar mazbut hai. Qimat Moving Average periods (30) se ooper move kar rahi hai. Is bat ka imkan hai keh cable pahle hadaf ke taur par 1.3112 satah aur dusre hadaf ke taur par 1.3169 satah par pahunch jayegi. Agar jodi me kami nahin hoti hai aur 1.2990 ki satah se niche band ho jati hai to is scenario ke durust jone ka imkan hai. GBP/USD ke liye majmui tassub tez hai.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
04-08-2020, 02:50 PM
04 August, 2020 ko EUR/GBP ka Price Movement.

17031

EUR/GBP 0.8980 ki taraf badh raha hai. Agar yah raftar mazbut hai to, is jodi ke 0.8937 ki satah tak pahunchne ka imkan hai. Is movement ki tasdiq 30-period Moving Average se niche jane wali qimat ke zariye pahle hi ho chuki hai aur yah pahle se hi higher low aur lower low bna rahi hai. Stochastic Oscillator ke sath qimat darmiyan jo divergence hai us par tawajjoh den. Is halat se zahir hota hai keh jald hi ek ooper ki taraf retracement hogi. Jab tak EUR/GBP nahin badhta hai aur 0.9062 ki satah se ooper band nahi hota hai, tab tak qimat pichle tassub par amal karte hue aage badhegi. EUR/GBP ka majmui tassub tez hai.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Sharoon
04-08-2020, 11:18 PM
Dosto EUR/USD ki khas bat yeh k yeh zyada volatile ni hoti aur apny trend py he chalti es liye beginners es currency py trade karen apko faida ho ga

Instaforex_Sadique
05-08-2020, 09:29 AM
EURCAD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid girawat ka imkan hai

17081

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.57291
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance, 38.2% fibonacci retracement, 61.8% fibonacci extension
Take Profit: 1.56199
Take Profit ki wajah: 161.8% fibonacci extension
Stop Loss: 1.58053
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 38.2% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
05-08-2020, 01:14 PM
AUDJPY upside confirmation ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

17103

Tejarati Tajwiz
Entry: 75.92
Entry ki wajah: 61.8% fib retracement
Take Profit :76.75
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss:74.88
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
05-08-2020, 01:21 PM
NZDUSD trendline ke ooper short term push up ki talash kar raha hai!

17104

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.66348
Entry ki wajah: Intermediate support, 23.6% Fibonacci retracement
Take Profit: 0.66627
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.66267
Stop Loss ki wajah: Ascending trendline support, moving average support, 38.2% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-08-2020, 08:57 AM
CADJPY trendline ke ooper short term push up ki talash kar raha hai!

17156

Tejarati Tajwiz
Entry: 79.522
Entry ki wajah: Ascending trendline support, moving average support, 38.2% Fibonacci retracement
Take Profit: 79.905
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci extension
Stop Loss: 79.364
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-08-2020, 09:06 AM
USD/CAD downside confirmation ka test kar raha hai, girawat ke imkanat hain!

17157

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3258
Entry ki wajah: 50% fibonacci retracement, horizontal overlap support
Take Profit :1.3221
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss:74.88
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-08-2020, 01:37 PM
NZDCAD support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai!

17174

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.87590
Entry ki wajah: Horizontal swing low support, 100% fibonacci extension, 38.2% and 78.6% fibonacci retracement
Take Profit: 0.88790
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback resistance, 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 0.87178
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
07-08-2020, 09:20 AM
AUDUSD trendline ke ooper qalil muddati ucchal ki talash kar raha hai!

17219

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.72028
Entry ki wajah: Ascending trendline support, moving average support, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 0.72412
Take Profit ki wajah: Graphical swing high
Stop Loss: 0.71743
Stop Loss ki wajah: 100% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
07-08-2020, 09:24 AM
USD/CAD downside confirmation ka test kar raha hai, girawat ke imkanat hain!

17221

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3361
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance
Take Profit :1.3415
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss:1.1.3300
Stop loss ki wajah: Horizontal overlap support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
07-08-2020, 09:30 AM
USDJPY mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid girawat ke imkanat hain!

17223

Tejarati Tajwiz
Entry: 106.541
Entry ki wajah: 61.8% fibonacci retracement aur horizontal overlap resistance
Take Profit: 104.274
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support
Stop Loss: 107.330
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
10-08-2020, 03:36 PM
10 August, 2020 ko crude oil ka Price Movement


17453

WTI Crude Oil ke $41.26 ki satah tak pahunchne ke bad, qimat ab fir se niche jane se pahle $42.00 - 42.50 ke darmiyan 50% fibo satah se ooper jane ki koshish kar rahi hai. Yah asset haqiqat me niche ki tassub ke sath aage badh raha hai jis ki tasdiq pahle hi 4-hour ke chart par niche ki taraf dhal wali Pitchfork me is iqdam se ho chuki hai. Ab WTI ke apne downward movement ko jari rakhne se pahle, ummid hai keh jab tak qimat breakout nahin karti hai aur 42.85 ki satah se ooper band nahin jati hai tab tak #CL pahle ooper ki taraf retracement karega.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
10-08-2020, 03:52 PM
10 August, 2020 ko qudrati gas ka Price Movement

17454

Jaisa keh ham 4-hour chart par dekh sakte hain, qudrati gas futures ki qimaten ab ooper chadh rahi hain. Iski tasdiq pahle hi moving average se ooper qimat badhne se ho chuki hai. Imkan hai keh qudrati gas ki qimaten 2.255 ki satah par qarib tarin liquidity pool ka test karegi. Agar tezi ki raftar mazbut hai to woh 2.282 tak pahunch sakte hain. Agar qudrati gas ki qimaten kami hoti hai aur 2.140 ki satah se niche band ho jati hai to is scenario ke hone ka imkan nahin hai.
Majmui tassub tez hai.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-08-2020, 08:45 AM
AUDUSD support se ucchla, mazid ucchal ke imkanat hain!

17488

Tejarati Tajwiz
Entry: 0.71426
Entry ki wajah: Ascending trend line, horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement, 61.8% fibonacci extension
Take Profit: 0.72406
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci extension
Stop Loss: 0.70866
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-08-2020, 08:52 AM
AUDUSD trendline ke ooper qalil muddati ucchal ki talash kar raha hai!

17491

Tejarati Tajwiz
Entry: 105.891
Entry ki wajah: Ascending trendline support, moving average support, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 106.177
Take Profit ki wajah: Graphical swing high
Stop Loss: 105.720
Stop Loss ki wajah: Recent swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-08-2020, 08:58 AM
USD/CAD pahli muzahmat se ulat raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

17492

Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3361
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance
Take Profit :1.3415
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss:1.1.3300
Stop loss ki wajah: Horizontal overlap support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-08-2020, 09:36 AM
USDCAD trendline ke niche qalil muddati girawat ki talash me hai!

17626

Qimat hamare 50% fib retracement ke sath, hamare horizontal low swing ke jaise, hamare pahli support se tezi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham apne pahli muzahmat ki taraf ek aur ucchal dekh sakte hain. Ichimoku bhi zyada tezi ki nishandahi kar raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 75.69
Entry ki wajah: horizontal swing low, 50% fib retracement
Take Profit :76.32
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss:75.11
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-08-2020, 09:46 AM
AUDJPY pahli support se ucchal raha hai, mazid ucchal ki peshangoi hai!

17627

Qimat hamare 50% fib retracement ke sath, hamare horizontal low swing ke jaise, hamare pahli support se tezi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham apne pahli muzahmat ki taraf ek aur ucchal dekh sakte hain. Ichimoku bhi zyada tezi ki nishandahi kar raha hai.
Entry: 75.69
Entry ki wajah: horizontal swing low, 50% fib retracement
Take Profit :76.32
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss:75.11
Stop loss ki wajah: Horizontal swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-08-2020, 10:27 AM
GBPCAD hamari muzahmat se mandi ke dwab ka samna kar raha hai, mazid kami ka imkan haiQimt descending trend line, horizontal overlap resistance, 61.8% fibonacci retracement aur 61.8% fibonacci extension ke sath hamari pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai jahan ham is satah se niche reversal dekh sakte hain.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.74448
Entry ki wajah: descending trend line, horizontal overlap resistance, 61.8% fibonacci retracement aur 61.8% fibonacci extension
Take Profit: 1.72774
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement, 78.6% fibonacci extension
Stop Loss: 1.75041
Stop Loss ki wajah: horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
14-08-2020, 08:58 AM
CADJPY trendline se ooper qalil muddati ucchal ki talash me hai!


Qimat moving average aur ascending trendline support dono se ooper hold kar raha hai. 81.470 par pahli muzahmat ki taraf 80.487 par pahli support se ooper mazid ucchal ki ummid ki ja sakti hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 80.487
Entry ki wajah: Ascending trendline support, 38.2% Fibonacci retracement
Take Profit: 81.070
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 80.292
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
14-08-2020, 09:11 AM
GBPAUD muzahmat ka test kar raha hai, reversal ke imkanat hain!


Qimat trend line ke sath hamari pahli muzahmat ka test kar raha hai, 50% fibonacci retracement aur 61.8% fibonacci extension jahan ham is satah se niche rebersal dekh sakte hain.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.82457
Entry ki wajah: trend line, 50% fibonacci retracement and 61.8% fibonacci extension
Take Profit: 1.80843
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support, 50% fibonacci retracement
Stop Loss: 1.83255
Stop Loss ki wajah: horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
14-08-2020, 09:23 AM
USDCAD downside confirmation ke qarib pahunch raha hai, mazid girawat ki peshangoi ki gayi hai!


Qimt hamare downside confirmation se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham is satah se niche mazid girawat dekh sakte hain. Hamare downside confirmation target se niche ka break hamare pahle support target ko bearish acceleration faraham kar sakta hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3233
Entry ki wajah: horizontal swing low
Take Profit :1.3166
Take Profit ki wajah: 78.6% fib extension
Stop Loss: 1.3310
Stop loss ki wajah: 61.8% fib retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
14-08-2020, 03:10 PM
AUDUSD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

17709

Qimat hamari descending trend line, horizontal pullback resistance aur 61.8% fibonacci retracement ke sath hamari pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham is satah se niche bane hue hain aur apni pahli support ki hadaf tak mazid kami dekh sakte hain.
Tejarati Tajwiz
Entry: 0.71587
Entry ki wajah: descending trend line, horizontal pullback resistance and 61.8% fibonacci retracement
Take Profit: 0.71095
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 100% fibonacci extension
Stop Loss: 0.71879
Stop Loss ki wajah: horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
14-08-2020, 03:20 PM
USDCAD pahli muzahmat ka fir se test kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

17710

Qimt hamari pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham is satah se niche mazid girawat dekh sakte hain. Hamare downside confirmation target se niche ka break hamare pahle support target ko bearish acceleration faraham kar sakta hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3233
Entry ki wajah: horizontal swing low
Take Profit :1.3166
Take Profit ki wajah: 78.6% fib extension
Stop Loss: 1.3306
Stop loss ki wajah: 61.8% fib retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
14-08-2020, 03:29 PM
NZDUSD descending trendline resistance se niche hold kar raha hai!


17711

Qimat descending trendline resistance se niche hold kar rahi hai. 38.2% se niche ek girawat Fibonacci retracement aur pahli muzahmat 0.65544 par, 0.65265 par pahli support ki taraf mumkin hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 0.65544
Entry ki wajah: Decending trendline resistance, 38.2% Fibonacci retracement
Take Profit: 0.65265
Take Profit ki wajah: Recent swing low
Stop Loss: 0.65764
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-08-2020, 04:09 PM
AUDJPY ascending trendline support se ooper hold kar raha hai!

17831

Qimat ascending trendline support se ooper hold kar rahi hai. 61.8% Fibonacci retracement se ooper ucchal aur 76.71 par pahli muzahmat ki taraf 76.35 par pahli support mumkin hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 76.35
Entry ki wajah: ascending trendline resistance, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 76.71
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high, 61.8% fib extension
Stop Loss: 76.19
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-08-2020, 04:21 PM
EURUSD support ka test kar raha hai, ucchal mumkin hai!

17835

Qimat hamari pahli support se tezi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham is satah se ooper ucchal dekh sakte hain. Ichimoku bhi mumkena uchhal ki tajwiz kar raha hai.
Trading Recommendation
Entry: 1.1835
Entry ki wajah: 38% fib retracement
Take Profit :1.1865
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss: 1.1820
Stop loss ki wajah: 61.8% fib retracement, 61.8% fib extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-08-2020, 04:31 PM
USDJPY support ka test kar raha hai, ucchal mumkin hai!

17837

Qimat hamare ascending trend line, horizontal pullback support, 61.8% fibonacci retracement ke sath hamari pahli support se tezi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham apni pahli muzahmat satah tak is satah se ooper ucchal dekh sakte hain. Stochastic hamari support ke qarib pahunch raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 106.361
Entry ki wajah: Ascending trend line, horizontal pullback support, 61.8% fibonacci retracement
Take Profit: 107.076
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 78.6% fibonacci extension
Stop Loss: 105.875
Stop Loss ki wajah: horizontal swing low support, 100% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
18-08-2020, 03:53 PM
USDJPY mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!


17900

Qimat hamare 23.6% fibonacci retracement aur 78.6% fibonacci extension ke sath, hamare descending trendline aur pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham is satah se niche apne pahle support target tak mazid girawat dekh sakte the. Ichimoku cloud mandi ke dawab ke aasar bhi zahir kar raha hi.
Tejarati Tajwiz
Entry: 105.945
Entry ki wajah: dHamare 23.6% fibonacci retracement aur 78.6% fibonacci extension ke mutabiq descending trendline aur first resistance
Take Profit: 105.286
Take Profit ki wajah: Horizontal overlap support, 61.8% fibonacci retracement
Stop Loss: 106.364
Stop Loss ki wajah: 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
18-08-2020, 04:12 PM
USDCAD support ka test kar raha hai, ucchal mumkin hai!

17901

Qimat hamari pahli support se tezi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham is satah se ooper chhal dekh sakte hain. Jahan 100% fib extension hai wahan pahli support hoti thi aur qimat me ucchal ke liye
USDCAD ko kuch support fraham kar sakti hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3155
Entry ki wajah: 100% fibonacci extension
Take Profit :1.3229
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss: 1.3105
Reason for Stop loss: 168% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
18-08-2020, 04:34 PM
GBPJPY ascending trendline support se ooper hold kar raha hai!

17954

Qimat ascending trendline support se ooper hold kar rahi hai. 50% Fibonacci retracement se ooper ucchal aur 138.91 par pahle muzahmat ki taraf 137.73 par pahla support mumkin hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 137.73
Entry ki wajah: ascending trendline resistance, 50% Fibonacci retracement
Take Profit: 138.91
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback resistance
Stop Loss: 136.56
Stop Loss ki wajah: Horizontal pullback support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
19-08-2020, 03:56 PM
Sona support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai.

17955

Qimat hamare ascending trend line, 38.2%, 78.6% fibonacci retracement aur 61.8% fibonacci extension ke sath hamari pahli support se tezi ke dawab ka samna kar raha hai jahan ham is satah se ooper ucchal dekh sakte hain.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1984.13
Entry ki wajah: ascending trend line, 38.2%, 78.6% fibonacci retracement aur 61.8% fibonacci extension
Take Profit: 2015.65
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1967.67
Stop Loss ki wajah: 50% fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
19-08-2020, 04:12 PM
USDCAD downside confirmation ke qarib pahunch raha hai, girawat mumkin hai!

17957

Qimat hamari downside confirmation se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan agar qimat 1.3152 par downside confirmation se niche toot jati hai to ham pahli support ki taraf mazid girawat dekh sakte hain. EMA bhi dikha raha hai keh zyada mandi aane wala hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3152
Entry ki wajah: 100% fib extension
Take Profit :1.3106
Take Profit ki wajah: 161.8% fib extension
Stop Loss: 1.3193
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
19-08-2020, 04:25 PM
USDCHF descending trendline support se niche hold kar raha hai!

17959

Qimat descending trendline resistance se niche hold kar raha hai. 61.8% fib retracement tak pullback karne ke bad, wahan se qimat hamare pahle support ki taraf girne ka imkan hai jahan 61.8% fib extension hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 0.9025
Entry ki wajah: Horizontal swing low
Take Profit: 0.9008
Take Profit ki wajah: 61.8 % Fibonacci extension
Stop Loss: 0.9043
Stop Loss ki wajah: 61.8% fib retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
20-08-2020, 03:22 PM
EURGBP support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai.

18025

Qimat hamare ascending trend line , 78.6% fibonacci retracement aur 100% fibonacci extension ke sath hamari pahli support ke qarib pahunch rahi hai jahan ham is satah se ooper ucchal dekh sakte hain.
Tejarati Tajwiz
Entry: 0.90397
Entry ki wajah: ascending trend line, 78.6% Fibonacci retracement aur 100% fibonacci extension
Take Profit: 0.90678
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance
Stop Loss: 0.90301
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
20-08-2020, 03:29 PM
AUDJPY support ke qarib pahunch raha hai, ucchal mumkin hai.

18026

Qimat hamare 61.8% fibonacci retracement aur the ascending trendline ke mutabiq hamari pahli support ke qarib pahunch rahi hai, jahan ham is satah se ooper ucchal dekh sakte hain. Ichimoku bhi tezi ke dawab ki alamat zahir kar raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 76.06
Entry ki wajah: 61.8% fib retracement, ascending trendline
Take Profit: 76.79
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high
Stop Loss: 75.24
Stop Loss ki wajah: 78.6% fib retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
20-08-2020, 03:39 PM
USD/CAD pahli muzahmat se ulat raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

18028

Qimat hamari pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham pahli support ki taraf mazid kami dekh sakte hain. RSI bhi hidden bearish divergence ki nishandahi kar raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3216
Entry ki wajah: Bearishness below 1st resistance, hidden bearish divergence
Take Profit :1.3188
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support
Stop Loss: 1.3234
Stop loss ki wajah: 76.4% fib retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
21-08-2020, 03:37 PM
USDCAD pahli muzahmat ka fir se test kar raha hai, mazid girawat ka imkan hai!

18091

Qimat hamari pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham pahli support ki taraf mazid kami dekh sakte hai. EMA bhi mazid mandi ke aane ka ishara kar raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.32191
Entry ki wajah: 38% fib retracement
Take Profit :1.3143
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low
Stop Loss: 1.3228
Stop loss ki wajah: Horizontal swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
21-08-2020, 03:43 PM
AUDJPY pahli muzahmat se ulat raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

18092

Qimat hamari pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham pahli support ki taraf mazid kami dekh sakte hai. EMA bhi mazid mandi ke aane ka ishara kar raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 76.03
Entry ki wajah: 38.2% fib retracement, horizontal pullback resistance
Take Profit: 75.75
Take Profit ki wajah: 78.6% fib retracement
Stop Loss: 76.26
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
21-08-2020, 03:51 PM
NZDUSD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

18093

Qimat hamari muzahmat ki satah se mandi ke dawab ka samna kar raha hai jahan ham is satah se niche reversal dekh sakte hain. Ichimoku cloud aur 50 period EMA bhi mandi ke dawab ki alamat ko zahir kar rahi hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 0.65687
Entry ki wajah: 50% fibonacci retracement aur 61.8% fibonacci extension
Take Profit: 0.64811
Take Profit ki wajah: -27% fibonacci retracement and 100% fibonacci extension
Stop Loss: 0.65984
Stop Loss ki wajah: Horizontal overlap resistance, 61.8% fibonacci retracement aur 78.6% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Sikandar Azam
21-08-2020, 07:54 PM
Please AP Bata sakty Hain aik week main 200 dollars bonous kaisy hasil karain

Instaforex_Sadique
24-08-2020, 03:37 PM
AUDJPY pahli muzahmat se ulat raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

18225

Qimat hamari pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham pahli support ki taraf mazid kami dekh sakte hai. Ichimoku bhi mazid mandi ke aane ka ishara kar raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 75.90
Entry ki wajah: 38% fib retracement
Take Profit :75.65
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low
Stop Loss: 76.03
Stop loss ki wajah: 61.8% fib retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-08-2020, 03:47 PM
AUDCAD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid girawat ka imkan hai!

18226

Qimat hamare pahle muzahmat se hamare horizontal overlap resistance, descending trend line, 78.6% fibonacci extension aur 23.6% fibonacci retracement ke sath mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham is satah se niche reversal dekh sakte hain. Ichimoku cloud bhi mandi ke dawab ki alamaton ko dikha raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 0.94537
Entry ki wajah: horizontal overlap resistance, descending trend line, 78.6% fibonacci extension aur 23.6% fibonacci retracement
Take Profit: 0.93893
Take Profit ki wajah: 100% fibonacci extension
Stop Loss: 0.94934
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
25-08-2020, 03:53 PM
AUDCAD muzahmat ke qarib pahunch raha haim reversal ke imkanat hain!

18283

Qimat hamare horizontal pullback resistance, descending trend line, 78.6% fibonacci extension aur 61.8% fibonacci retracement ke mutabiq hamare pahle muzahmat ke qarib pahunch raha hai, jahan ham is satah se niche reversal dekh sakte hain. Ichimoku cloud aur 100 period EMA bhi mandi ke dawab ki alamat ko zahir kar rahi hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 0.95159
Entry ki wajah: horizontal pullback resistance, descending trend line, 78.6% fibonacci extension aur 61.8% fibonacci retracement
Take Profit: 0.94258
Take Profit ki wajah: 61.8% fibonacci extension, horizontal swing low support
Stop Loss: 0.95607
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
25-08-2020, 04:02 PM
AUDJPY pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, mazid girawat mumkin hai!

18285

Qimat hamari pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham pahli support ki taraf mazid girawat dekh sakte hain. Ichimoku bhi mazid mandi ke aane ka ishara kar raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 76.25
Entry ki wajah: 61.8% fib retracement, horizontal swing high
Take Profit :75.65
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low ,61.8% fib retracement
Stop Loss: 76.67
Stop loss ki wajah: horizontal swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
25-08-2020, 04:14 PM
USDJPY trendline support ke qarib aa raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain!

18287

Ascending trendline support aur takniki indicators ke qarib pahuncti qimat bhi mazid tezii ki gunjaish zahir kar rahe hain. 106.150 par pahli muzamat ki taraf 105.835 par pahli support ke ooper ucchal ki tawaqqo ki ja sakti hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 105.835
Entry ki wajah: Ascending trendline support, Moving average support, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 106.150
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 105.701
Stop Loss ki wajah: Recent swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
26-08-2020, 03:37 PM
26 August, 2020 ko EUR/USD ka price movement.

18365

Agarcheh Fiber Pitchfork Channel me kam ho raha hai, 4-hour chart par, EUR/USD apne pahle hadaf ke taur par 1.1784 satah aur apne dusre hadaf ke taur par 1.1754 tak pahunchne ki koshish kar raha hai. Agar jodi fir se badhti ahur 1.1844 ki satah se ooper band ho jati hai to, is scenario ke hone ka imkan nahin hai.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
26-08-2020, 03:50 PM
26 August, 2020 ko GBP/USD ka price movement.

18366

4-hour chart par, 1.3169 ki satah par pichle mahana oopri satah ko chute hue, aisa lagta hai keh Cable niche ja raha hai. Is down movement ki tasdiq pahle hi William %Range (10) ke zariye bhi ki ja chuki hai jo pahle se hi zyada kharidari ki satah se wapas aa chuki hai. Is malumat ki buniyad par, imkan hai keh GBP/USD 1.3075 ki satah par hadaf ke sath niche jayegi jab tak keh jodi ooper ki taraf nahin wapas nahin aayi aur 1.3169 ki satah se ooper band nahin ho jati hai. Agar aisa hota hai to, downward movement khud bakhud mansukh ho jayegi.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-08-2020, 08:49 AM
EURUSD hamare ascending support line se mandi ke dawab ka samna kar raha hai

18398

Qimat hamare horizontal overlap support, 50% fibonacci retracement ke sath hamare ascending support line se tezi ke dawab ka samna kar raha hai jahan ham apne pahle muzahmat ke hadaf ke liye is satah se ooper ucchal dekh sakte hain.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.18148
Entry ki wajah: ascending support line, horizontal overlap support, 50% fibonacci retracement
Take Profit: 1.18846
Take Profit ki wajah: 61.8% fibonacci retracement , horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.17859
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 61.8% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-08-2020, 08:57 AM
USDCAD pahli mezahmat ke qarib pahunch raha hai, mazid girawat ki ummid hai!

18399

Qimat hamari pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham horizontal low swing par pahli support se mazid girawat dekh sakte hain.Ichimoku bhi mazid mandi ke aane ka ishara kar raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3185
Entry ki wajah: horizontal overlap resistance
Take Profit :1.3142
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low
Stop Loss: 1.3215
Stop loss ki wajah: horizontal overlap resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
27-08-2020, 09:11 AM
AUDJPY trendline support se ooper ucchal gaya, mazid ucchal ke imkanat hain!

18400

Qimat ascending trendline support aur moving average se ooper bana hua hai. 23.6% Fibonacci retracement ke ooper mazid ucchal aur 77.031par pahli muzahmat ki taraf 76.560 par pahli support ki tawaqqo ki ja sakti hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 76.560
Entry ki wajah: Ascending trendline support, Moving average support, 23.6% Fibonacci retracement
Take Profit: 77.031
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 76.269
Stop Loss ki wajah: 50% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-08-2020, 08:22 AM
USDCAD downside confirmation ka test kar raha hai, mazi kami ke imkanat hain!

18435

Qimat hamare downside confirmation se mandi ke dawab ka samna kar raha hai, jahan ham 1.106 par pahli support ki taraf mazid kami dekh sakte hain agar qimat 1.3140 par downside confirmation se toot jati hai. Ichimoku bhi mazid mandi ke aane ka ishara kar raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.3140
Entry ki wajah: horizontal swing low
Take Profit :1.3106
Take Profit ki wajah: 127% fib retracement
Stop Loss: 1.3164
Stop loss ki wajah: horizontal pullback resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-08-2020, 08:32 AM
AUDUSD hamare ascending support line se tezi ke dawab ka samna kar raha hai!

18436

Qimat hamare 38.2% fibonacci retracement ke sath hamare ascending support line se tezi ke dawab ka samna kar raha hai jahan ham apne pahle muzahmat ke hadaf ke liye is satah se ooper ucchal dekh sakte hain.
Tejarati Tajwiz
Entry: 0.72261
Entry ki wajah: hamare 38.2% fibonacci retracement ke sath ascending support line
Take Profit: 0.72686
Take Profit ki wajah: horizontal swing high resistance
Stop Loss: 0.72113
Stop Loss ki wajah: Horizontal pullback support, 61.8% fibonacci retracement, 127.2% fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
28-08-2020, 08:44 AM
CADJPY descending trendline se niche react kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

18438

Qimat descending trendline resistance se niche hold kar rahi hai. MACD 0 se niche croos karne ke liye dekh raha hai aur sath hi mandi ki raftar ka tamir dikha raha hai. 80.395 par pahli support ki taraf 80.691 par pahli muzahmat se niche girawat ki tawaqqo ki ja sakti hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 80.691
Entry ki wajah: Descending trendline resistance, 38.2% Fibonacci retracement
Take Profit: 80.395
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 80.821
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
31-08-2020, 02:59 PM
31 August, 2020 ko EUR/GBP ka price movement.

18557

4 ghante ke chart par, EUR/GBP ki jodi ab downslope channel me aur Moving Average se niche badh rahi hai. Mandi ka tassub mazbut hai. Yah jodi fir se ooper badhne se pahle dusri bar 0.8943 satah ka test kar sakta hai. William %R ke zariye iski tasdiq ki gayi hai keh yah oversold satah par hai. Barahe karam 0.8974 ki satah par tawajjoh den. Agar jodi muzkurah satah se ooper badhti hai to, imkan hai keh sideways correction me dakhil hogi.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
31-08-2020, 03:10 PM
31 August, 2020 ke liye USD Index ka Price Movment.

18558

4-hour ke chart par, USDX downslope Pitchfork Channel me aur Moving Average se niche badh raha hai. Iska matlab hai keh USDX ke liye tassub mandi hai. USDX 92.17 ki satah ko tod sakta hai kyunkeh Pitchfork Channel ki darmiyani line ab iska awwalin hadaf hai. Agarcheh hamein William %R se oversold ki halat ko zehan me rakhna chahiye. Agar qimat nahin badhti hai aur 93.33 par band nahin hoti hai to Americi dollar me kami jari rahegi.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-09-2020, 09:23 AM
GBPUSD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ka imkan hai!

18574

Qimat hamare horizontal pullback support, 127.2% fibonacci extension, ascending trend line aur 38.2% fibonacci retracement ki munasbat se hamari pahli support se tezi ke dawab ka samna kar raha hai jahan ham is satah se ooper mazid ucchal dekh sakte hain.
Tejarati Tajwiz
Entry: 1.32513
Entry ki wajah: horizontal pullback support, 127.2% fibonacci extension, ascending trend line and 38.2% fibonacci retracement
Take Profit: 1.33913
Take Profit ki wajah: 100% fibonacci extension
Stop Loss: 1.32008
Stop Loss ki wajah: 50% fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-09-2020, 09:35 AM
AUDJPY pahli muzahmat ka test kar rahi hai, mazid kami ke imkanat hain!

18575

Qimat hamari pahli muzahmat se mandi ke dawab ka samna kar raha hai jahan horizontal swing high lines 61.8% fib extension ke sath hai. Ham horizontal low swing par 77.10 par pahli support ki taraf mazid kami dekh sakte hain. MACD bhi mazid mandi ke aane ka ishara kar raha hai.
Tejarati Tajwiz
Entry: 77.93
Entry ki wajah: horizontal swing high, the 61.8% fib extension
Take Profit :77.10
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low
Stop Loss: 78.67
Stop loss ki wajah: 100% fib extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.